06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین تابع تولید گیاه ریحان تحت شرایط کم آبیاری و استفاده از نانو کود
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تابع تولید، عمق بهینه آبیاری، کم آبیاری، نانو کود
پژوهشگران محمد نادریان فر

چکیده

ریحان (Ocimum basilicum L.) یکی از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) است که به عنوان گیاه دارویی، ادویه ای و هم-چنین به صورت سبزی تازه مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر جهت تعیین عمق شاخص آبیاری تحت شرایط مدیریتی مختلف با ارزیابی اثر سه گانه کم آبیاری، بافت خاک و استفاده از نانو کود بر عملکرد گیاه ریحان دارویی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 18 تیمار و 3 تکرار در سال 1392-1393 در ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای کم آبیاری شامل سه سطح آبیاری (ETc %100I1=)، (ETc %75I2=) و (ETc %50I3=) و تیمار کود شامل 3 سطح نانو کود با غلظت کامل (F1)، نانو کود با غلظت 70 درصد (F2)، و عدم استفاده از نانو کود (F3)؛ در دو بافت سبک (S1) و متوسط (S2) اجرا گردید. نتایج نشان داد که میزان متوسط تبخیر- تعرق واقعی برآوردی متوسط توسط دستگاه REC-P55، در ابتدای دوره رشد ریحان 38/3 میلی متر بوده که این میزان با افزایش دوره کشت به میزان 60/8 میلی متر در دوره میانی افزایش یافته است. نتایج آنالیز ضریب گیاهی نشان داد که بیش ترین ضریب گیاهی ریحان در تیر ماه به میزان 42/1 می باشد. نتایج تحقیقات حاکی از آن بود که بیش ترین میزان کارایی مصرف آب بر حسب عملکرد تر و خشک در تیمار S2I3F3 به میزان 06/2 و 37/0 کیلوگرم در مترمکعب بدست آمد. در حالی که بیش ترین کارایی مصرف آب بر حسب عملکرد دانه در تیمار S1I2F2 (37/0 کیلوگرم در مترمکعب) بدست آمد. با استفاده از نتایج تحقیق بر اساس سطوح مختلف آب مصرفی توابع تولید Y(W)، تابع هزینه C(W) و تابع درآمد B(W) برای گیاه ریحان بر اساس تحلیل ریاضی و اقتصادی این توابع، عمق های شاخص و بهینه آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که با کم آبیاری در شرایط محدودیت آب، با هدف استفاده حداکثر از واحد حجم آب، عمق بهینه آب مصرفی نسبت به آبیاری بیشینه 20 درصد کاهش خواهد یافت. هم چنین با این میزان کم آبیاری حداکثر بازده ریالی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی 1849 ریال بدست آمد.