زینب رستمی نسب

صفحه نخست /زینب رستمی نسب
نام و نام خانوادگی زینب رستمی نسب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه معارف
تحصیلات فوق لیسانس / علوم تربیتی - فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در دین و سلامت 3 (1398) 84-95
2 نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 20 (1398) 1-27
3 پژوهش در دین و سلامت 4 (1397) از7 تا 20
4 عصب روانشناسی 4 (1396) 143-158
5 عصب روانشناسی 4 (1396) 143-158
6 پژوهش در دین و سلامت (1396)
7 مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت (1395)
8 پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2-9 (1393) 55-74
9 مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 30 (1386) 37-48