زینب رستمی نسب

صفحه نخست /زینب رستمی نسب
نام و نام خانوادگی زینب رستمی نسب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه معارف
تحصیلات فوق لیسانس / علوم تربیتی - فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در دین و سلامت 4 (1397) از7 تا 20
2 عصب روانشناسی 4 (1396) 143-158
3 عصب روانشناسی 4 (1396) 143-158
4 پژوهش در دین و سلامت (1396)
5 مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت (1395)
6 پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2-9 (1393) 55-74
7 مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 30 (1386) 37-48