ایمان گروهی ساردو

صفحه نخست /ایمان گروهی ساردو
ايمان گروهي ساردو
نام و نام خانوادگی ایمان گروهی ساردو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 هوش محاسباتی در مهندسی برق 11 (1398) 111-130
2
JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY 12 (2020) 1-15
3 نشریه علمی-پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 8 (15) (1398) 14-20
4 هوش محاسباتی در مهندسی برق 9 (1397) 55-64
5
IET Generation Transmission & Distribution doi: 10.1049/iet-gtd.2017.1076 (2018) http://digital-libra
6
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (2018) 199-210
7
International Journal of Electrical Power & Energy Systems https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2017.11.037 (2017) https://doi.org/10.1
8
IET Generation Transmission & Distribution doi: 10.1049/iet-gtd.2016.1757 (2017) -
9
IEEE Transactions on Smart Grid 10.1109/TSG.2015.2408114 (2016) 10.1109/TSG.2015.240
10
SOFT COMPUTING DOI 10.1007/s00500-014-1580-6 (2016) DOI 10.1007/s00500-0
11
International Transactions on Electrical Energy Systems DOI: 10.1002/etep.2039 (2015) DOI: 10.1002/etep.20
12
IET Generation Transmission & Distribution doi: 10.1049/iet-gtd.2011.0177 (2012) doi: 10.1049/iet-gtd