بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه علوم دامی در نشریات Q1

یکشنبه / 09 تیر 1398

مقاله یکی از اعضاء هیات علمی گروه علوم دامی در نشریات Q1 چاپ شده است این مقاله با عنوان ذیل

Evolution of pig intestinal stem cells from birth to weaning

توسط جناب آقای دکتر روح اله میرمحمودی و همکاران در نشریه  animal به چاپ رسیده استJRK این نشریه براساس پایگاه گزارشهای استنادی نشریات ((Journal Citation Reports  0.856 است.

بایگانی خبرها