بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه شیمی در نشریات Q1

یکشنبه / 09 تیر 1398

مقاله یکی از اعضاء هیات علمی گروه شیمی در نشریات Q1 چاپ شده است این مقاله با عنوان ذیل

Green synthesis of ag2s nanoparticles oncellulose/fe3o4 nanocomposite template forcatalytic degradation of organic dyes

توسط سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی و همکاران در نشریه  Cellulose به چاپ رسیده است JRK این نشریه براساس  پایگاه گزارشهای استنادی نشریات ((Journal Citation Reports 1 است.

مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می‌گوید.

بایگانی خبرها