06 مهر 1402

کرامت نژاد افضلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: 09125215081
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش ژئومورفولوژی
تلفن: 09125215081
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
کرامت نژاد افضلی (1402) ارزیابی شدت خطر بیابانزایی در دشت جیرفت با تاکید بر معیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی مطالعات علوم محیط زیست: هشتم; 6154-6163
2
کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1401) بررسی و تحلیل شواهد ژئومورفولوژیکی و تکتونیکی فعال با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژیکی در دامنه های شمالی دشت جیرفت کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران: هشتم; 1110-1127
3
کرامت نژاد افضلی، مهران مقصودی، راضیه لک (1399) بررسی نقش سیستم گسلی شرق گسل زندان در زایش محدوده جدید گل فشانی ایران (شرق تنگه هرمز) کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران: ;
4
Mahboube Shirani, Keramat Nezhad Afzalii, Sayka Jahan, Vladimir Strezov, Mojtaba Soleimani Sardo (2020) Pollution and contamination assessment of heavy metals in the sediments of Jazmurian playa in southeast Iran Scientific reports: 10; 4775-4786
5
محمد نادریان فر، کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1398) بررسی نقشه های آنومالی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 37; 97-112
6
کرامت نژاد افضلی، محمد رضا شاهرخی، فاطمه بیاتانی (1398) برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان جنوب استان کرمان مخاطرات محیط طبیعی: 20; 21-38
7
کرامت نژاد افضلی، راضیه لک، منوچهر قرشی (1396) بررسی تغییرات ژئومورفویکی و ویژگیهای رسوب گل فشان ناپگ مکران ،ایران فصلنامه علوم زمین: تابستان96سال بیست وششم شماره104; 5
8
کرامت نژاد افضلی، سیاووش شایان، راضیه لک، منوچهر قرشی، مجتبی یمانی (1394) شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان های سواحل مکران فصلنامه علوم زمین: زمستان 94 ، سال بیست و پنجم، شماره 98 ،; صفحه 249 تا 2
9
علیرضا صالحی پور، کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1391) بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور فصلنامه علوم زمین: 2; 23-32
10
کرامت نژاد افضلی، راضیه لک، محمدرضا ثروتی، فاطمه بیاتانی (1390) معرفی و بررسی سایت گ لفشانی نژاد افضلی،گل فشا نهای گتان شهرستان جاسک و اهمیت زمین گردشگری آنها فصلنامه علوم زمین: 82; 207-214
11
کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی، ابراهیم مقیمی (1390) سازوکار تشکیل و تغییر تومبولو، لاگون و سد ماسه ای در ساحل بیر ناحیه بندرتنگ ایران )دریای مکران( فصلنامه علوم زمین: 180; 143-148
مقاله ارائه‌شده
1
کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1401) بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی سواحل دریای مکران با استفاده از GIS وRS مطالعه موردی(خلیج امگایی چابهار) نهمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی: محیط های ژئومورفیک، میراث ها و تنوع زمینی، ایران، تهران
2
کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1401) ارزیابی مخاطرات و توزیع غلظت آرسنیک در منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نهمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی: محیط های ژئومورفیک، میراث ها و تنوع زمینی، ایران، تهران
3
کرامت نژاد افضلی (1400) شناسایی گسلهای منطقه فاریاب بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، ایران، جیرفت
4
فاطمه بیاتانی، کرامت نژاد افضلی (1399) بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه بارش در جنوب کرمان دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی، ایران، زنجان
5
کرامت نژاد افضلی (1399) ویژگیهای تکتونیک ژئومورفولوژی زهمکان (جنوب کرمان) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی، ایران، زنجان
6
کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1397) تعیین دوره های خشک و مرطوب در جنوب کرمان(کهنوج) با استفاده از روش های میانگین متحرک و شاخص بارش استاندارد دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، ایران، مشهد
7
8
کرامت نژاد افضلی (1396) بررسی ویژگیهای تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب کرمان مطالعه موردی(حوضه دهکهان ) پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ایران، مشهد
9
کرامت نژاد افضلی (1395) ردیابی منشاء و مسیر حرکت ریزگردها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (جنوب کرمان) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
10
کرامت نژاد افضلی (1395) تحلیل عوامل موثر بر پلایای جازموریان دروقوع ریزگرد (جنوب کرمان) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
11
کرامت نژاد افضلی (1395) بررسی پتانسیل های ژئوتوریسمی سایت جدید گل فشانی مکران(شرق تنگه هرمز) چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی)، ایران، تهران
12
کرامت نژاد افضلی (1395) بررسی ژئومورفولوژی ساحلی دریای مکران مطالعه موردی(ساحل بیر) چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی)، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!