06 خرداد 1401
محمدرضا مددي

محمدرضا مددی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
تحصیلات: دکترای تخصصی / سازه های آبی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی سازه های آبی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: بررسی آزمایشگاهی راهکارهای افزایش راندمان تخلیه رسوب از مخازن در هنگام عملیات شاس
 • کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: تاثیر خصوصیات هندسی سرریز لبه پهن مستطیلی دوشیبه بر ضریب دبی و مشخصه های جریان
 • کارشناسی مهندسی آب ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی سد مخزنی البرز و شبکه آبیاری آن
بیشتر

برنامه تحقیقاتی آینده

 • آبشستگی اطراف سازه های آبی در شرایط سیلابی
 • بررسی مشخصه های لایه مرزی متلاطم در اطراف سازه های آبی
 • تجهیزات دارای فناوری پیشرفته در تحقیقات آزمایشگاهی هیدرولیکی
 • بهینه سازی بهره برداری از سامانه های آبی
 • روشهای جدید سرعت سنجی در مجاری باز و بسته
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
میثم سلطانی نژاد، مجید رحیم پور، محمدرضا مددی (1400) بررسی آزمایشگاهی مشخصه های جت غوطه ور در فرآیند هوادهی به مخزن سیال ساکن مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 10.22125/iwe.2021.302813.1547; 10.22125/iwe.2021.30
2
Mohamad Reza Sharifi, Saeid Akbarifard, Kourosh Qaderi, Mohamad Reza Madadi (2021) A new optimization algorithm to solve multi-objective problems Scientific reports: 11; 20326 (2021)
3
Mohamad Reza Sharifi, Saeid Akbarifard, Kourosh Qaderi, Mohamad Reza Madadi (2021) Comparative analysis of some evolutionary-based models in optimization of dam reservoirs operation Scientific reports: 11; 15611
4
علی برزکار، سجاد شهابی، سعید نیازمردی، محمدرضا مددی (1400) ارزیابی قابلیت برنامه ریزی بیان ژن در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل در مقایسه با رابطه هارگریوز- سامانی مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 11(4); 316-330
5
Ali Barzkar, Sajjad Shahabi, Saeid Niazmardi, Mohamad Reza Madadi (2021) A comparative study of remote sensing and gene expression programming for estimation of evapotranspiration in four distinctive climates STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT: Volume 35, issue 7, July 2021; 1437 - 1452
6
Kourosh Qaderi, Fahimeh Javadi, Mohamad Reza Madadi, Mohamad Mehdi Ahmadi (2021) A comparative study of solo and hybrid data driven models for predicting bridge pier scour depth MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY: 39 (5); 589-599
7
Ebrahim Rahimi, Kourosh Qaderi, Majid Rahimpour, Mohamad Mehdi Ahmadi, Mohamad Reza Madadi (2021) Scour at side by side pier and abutment with debris accumulation MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY: 39 (4); 459-470
8
Saeid Akbarifard, Mohamad Reza Sharifi, Kourosh Qaderi, Mohamad Reza Madadi (2021) Optimal operation of multi-reservoir systems: comparative study of three robust metaheuristic algorithms Water Science and Technology-Water Supply: 21 (2); 941-958
9
Saeid Akbarifard, Mohamad Reza Sharifi, Kourosh Qaderi, Mohamad Reza Madadi (2021) Developing MSA Algorithm by New Fitness-Distance-Balance Selection Method to Optimize Cascade Hydropower Reservoirs Operation WATER RESOURCES MANAGEMENT: 35 (1); 385-406
10
محمدرضا مددی، شاپور کوهستانی، محمد جداوی، سیدمحمد ذکریایی (1399) مقایسه عملکرد دو نوع پوشش طبیعی و مصنوعی در کاهش تبخیر از مخازن آبی (مطالعه موردی: منطقه جیرفت) نشریه آبیاری و زهکشی ایران: 4(14); 1448-1459
11
Kourosh Qaderi, Bahram Bakhtiari, Mohamad Reza Madadi, Zahra Afzali-Gorouh (2020) Evaluating GMDH-based models to predict daily dew point temperature (case study of Kerman province) METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS: 132; 667-682
12
Mohamad Reza Madadi, Saeid Akbarifard, Kourosh Qaderi (2020) Improved Moth-Swarm Algorithm to predict transient storage model parameters in natural streams ENVIRONMENTAL POLLUTION: 262; 114258
13
Mohamad Reza Madadi, Saeid Akbarifard, Kourosh Qaderi (2020) Performance Evaluation of Improved Symbiotic Organism Search Algorithm for Estimation of Solute Transport in Rivers WATER RESOURCES MANAGEMENT: 34; 1453-1464
14
سید محمدحسن سعیدی، مجید رحیم پور، محمد ذونعمت کرمانی، محمدرضا مددی (1398) مطالعۀ آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی: دوره 20، شماره 77،; 57-72
15
Majid Rahimpour, Mohamad Reza Madadi (2019) Series and parallel pipelines system solutions using Regula Falsi method scripted in Mathematica Journal of Applied Research in Water and Wastewater: 6(1); 25-31
16
Kourosh Qaderi, Saeid Akbarifard, Mohamad Reza Madadi, Bahram Bakhtiari (2018) Optimal operation of multi-reservoirs by water cycle algorithm PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT: 171(4); 179-190
17
Mohamad Reza Madadi, Majid Rahimpour, Kourosh Qaderi (2017) Improving the pressurized flushing efficiency in reservoirs: an experimental study WATER RESOURCES MANAGEMENT: 31(14); 4633–4647
18
Mohamad Reza Madadi, Majid Rahimpour, Kourosh Qaderi (2016) Sediment flushing upstream of large orifices: an experimental study FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 52; 180-189
19
سعید اکبری فرد، محمدرضا مددی، مریم علیان نژاد (1395) تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده)، تحقیقات مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی: 17(67); 95-112
20
Mohamad Reza Madadi, Ali Hosseinzadeh, Davood Farsadizadeh (2014) Investigation of flow characteristics above trapezoidal broad-crested weirs FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 38; 139-148
21
Mohamad Reza Madadi, Ali Hosseinzadeh, Davood Farsadizadeh (2013) Control of undular weir flow by changing of weir geometry FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 34; 160-167
مقاله ارائه‌شده
1
محمدرضا مددی (1400) تعیین بهترین توزیع احتمال برای برآورد رسوب معلق در رودخانه تجن دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، ایران، اهواز
2
محمدرضا مددی، سعید اکبری فرد، ابراهیم زلقی (1400) ارزیابی قابلیت سیستم استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی جریان روزانه رودخانه پل رود با استفاده از داده های بارش و دبی دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، ایران، اهواز
3
محمدرضا مددی، سجاد شهابی، سارا میرراضی (1400) مقایسه چهار مدل منفرد و ترکیبی هوش مصنوعی برای پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کیارود رودسر) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رودسر
4
محمدرضا مددی، مهتاب شیری (1400) Experimental study of the effect of water salinity on evaporation rate from water surface دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران، ایران، سنندج
5
میثم سلطانی نژاد، مجید رحیم پور، محمدرضا مددی (1399) تأثیر دبی خروجی از نازل بر روی مشخصه های جت مستغرق در سامانه های تصفیه آب اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
6
الهه علیزاده، کورش قادری، محمدمهدی احمدی، محمدرضا مددی، علی جعفری (1399) تاثیر شکل تکیهگاه بر آبشستگی موضعی اطراف تکیهگاه دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، ایران، ساری
7
یوسف رجبی زاده، محمدرضا مددی (1398) مرور روابط کلاسیک و نوین تخمین ضریب افت اصطکاک دارسی- ویسباخ با هدف تعیین بهترین رابطه هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران، تهران
8
Mohamad Reza Madadi (2019) Estimation of Environmental Flow at Halil River by Tennant and FDC Methods The Second International and the Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Iran, Jiroft
9
Mohamad Reza Madadi (2019) Assesment of Capability of Sediment Transport Empirical Equations in Estimating the Sediment Load entering to Reservoir of Jiroft Dam The Second International and the Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Iran, Jiroft
10
Saeid Akbarifard, Mohamad Reza Madadi (2019) Optimization of pump station operation by Imperialist Competitive Algorithm (Case study: Baft pump station) The Second International and the Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Iran, Jiroft
11
محمدرضا مددی، مجید رحیم پور، کورش قادری (1397) بهره برداری پایدار از منابع آب سدها با کنترل رسوب گذاری مخازن هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمدرضا مددی، شاپور کوهستانی، محمد جداوی، سیدمحمد ذکریایی (1400) بررسی میدانی شدت تبخیر از سطوح آبی شهرستان جیرفت و ارائه راهکارهای کنترلی مبتنی بر ظرفیت منطقه دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه (1399 - 1401)
بیشتر