08 بهمن 1400

ملیحه امینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / محیط زیست
تلفن: 9105080542
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Fatemeh Najartabar Bisheh, malihe amini, hajar abyar, Nicole K. Attenborough, Irene Ling, Habibollah Younesi, Ali Akbar Zinatizade Lorestani, Babak Salamatinia (2021) Response surface methodology approach for simultaneous carbon, nitrogen, and phosphorus removal from industrial wastewater in a sequencing batch reactor Advances in Environmental Technology: 2; 119-136
2
ملیحه امینی، آتنا نعیمی، ملیکا رحیمی (1400) حذف فلز سنگین روی از فاضلاب با استفاده از نانوکامپوزیت طبیعی کیتوسان/ اکسید گرافن استخراج شده از ضایعات میگو علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران: -; -
3
ریحانه دهقان، سارا عبداللهی، علی اکبر کریمیان، سمیه قاسمی، ملیحه امینی (1400) مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم مصرف در دانه های روغنی و گیاهان علوفه ای علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران: -; -
4
ملیحه امینی (1400) پدیده شکوفایی جلبکی معضل منابع آبی انسان و محیط زیست - انجمن متخصصان محیط زیست ایران: 56; 67-74
5
ریحانه دهقان، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، علیرضا افشانی، ملیحه امینی (1400) مقایسه آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای زامیاد و پیکان وانت با استانداردهای آلودگی هوا در شهر شیراز فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست: 2(1); 1-11
6
atena naeimi, malihe amini, Narjes Okati (2021) Removal of heavy metals from wastewaters using an effective and natural bionanopolymer based on Schiff base chitosan/graphene oxide International Journal of Environmental Science and Technology: -; -
7
Honarmand Moones, malihe amini, Arman Iranfar, atena naeimi (2020) Green Synthesis of ZnO/SnO2 Nanocomposites Using Pine Leaves and Their Application for the Removal of Heavy Metals from Aqueous Media JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE: 4; 1-10
8
ریحانه دهقان، علی اکبر کریمیان، سمیه قاسمی، حمید عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، ملیحه امینی (1399) استفاده از خاک معدن آهن برای بهبود وضعیت عناصر غذایی خاک و رشد مطلوب گیاه گوجه فرنگی زیست شناسی گیاهی ایران - دانشگاه اصفهان - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران: 44; 45-60
9
نرجس اکاتی، ملیحه امینی (1399) ارزیابی خطر فلزات جیوه و آرسنیک در ماهیان هوور (Thunus tonggol) و سرخو (Lutjanus ehrenbergii) در دریای عمان پژوهشهای محیط زیست - انجمن ارزیابی محیط زیست: 11(21); 299-308
10
ملیحه امینی (1399) اثر خطوط انتقال برق بر محیط زیست شهری و انسان انسان و محیط زیست - انجمن متخصصان محیط زیست ایران: 52; 1-8
11
malihe amini, Samira Sobhani, Habibollah Younesi, hajar abyar, Babak Salamatinia, Maedeh Mohammadi (2020) Evaluating the Feasibility of Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) Co-Biopolymer Production from Rice Wastewater by Azohydromonas lata Applied Food Biotechnology: 7 (2); 73-83
12
نرجس اکاتی، ملیحه امینی، هانا اعتمادی (1398) تجمع زیستی فلزات سنگین )کادمیوم، سرب و نیکل( در خرچنگ شناگر آبی ( Portunus pelagicus فصلنامه محیط زیست جانوری: 11(4); 305-312
13
ریحانه دهقان، علی اکبر کریمیان، سمیه قاسمی، ملیحه امینی (1398) بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد، کود دامی و برگ کاج بر عملکرد باکتری تیوباسیلوس در جذب عناصر کم مصرف در خاک فصلنامه محیط زیست جانوری: 11(4); 381-388
14
ملیحه امینی، ریحانه دهقان (1398) بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شهرستان جیرفت علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران: ;
15
ریحانه دهقان، سارا عبداللهی، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، ملیحه امینی (1398) بررسی میزان آلایندگی خروجی اگزوز چند خودروی سبک و مقایسه با استاندارد معاینه فنی و یورو 2 )مطالعه موردی: شهر شیراز( مجله سلامت و محیط: 12(3); 437-448
16
malihe amini, Hassan Yousefi-Massumabad, Habibollah Younesi, hajar abyar, Nader Bahramifar (2019) Production of the polyhydroxyalkanoate biopolymer by Cupriavidus necator using beer brewery wastewater containing maltose as a primary carbon source Journal of environmental chemical engineering: 8; 103588
17
ریحانه دهقان، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، علیرضا افشانی، ملیحه امینی (1398) مقایسه پراکنش گازهای آلاینده مونوکسید کربن و هیدروکربن های نسوخته در محفظه احتراق چند خودروی گازسوز و بنزین سوز طی سال های 91-87 در شهر شیراز مجله مهندسی بهداشت محیط: 7(1); 1-10
18
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1398) ارزیابی توانایی گیاه پالایی Pharagmites australis در جذب فلز کادمیم در تالاب مصنوعی مجله مهندسی بهداشت محیط: 6(3); 238-227
19
ملیحه امینی، آتنا نعیمی (1398) بررسی توانایی برگ گیاه سیر و جاذبهای سلولزی استخراج شده از گیاه گلرنگ در حذف یونهای کادمیم از محلولهای آبی پژوهشهای محیط زیست - انجمن ارزیابی محیط زیست: 10 (19); 235-244
20
malihe amini, zahra amini khoie, elnaz erfani far (2019) Nitrate (NO3 −) and phosphate (PO4 3−) removal from aqueous solutions by microalgae Dunaliella salina Biocatalysis and Agricultural Biotechnology: 19; 1-8
21
ملیحه امینی، محمد علی ضیائی مدبونی، آرزو شریفی (1397) بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران: 5; 15-25
22
atena naeimi, malihe amini (2018) Biosorption of cadmium using a novel, renewable and recoverable modified natural cellulose bearing chelating schiff base ligand base on 2-hydroxy-5-methyl benzaldehyde Iranian Polymer Journal پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران: 27; 461-468
23
ملیحه امینی (1396) بررسی میزان آلودگی فلز روی در منابع خاک و امکان سنجی حذف آن در شرایط گلخانه ای توسط گیاه نی تالابی (Pharagmites australis ) علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران: ;
24
ملیحه امینی، ناصر برومند، حامد حق پرست (1396) بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی تالابی در خاک های آلوده پژوهشهای محیط زیست - انجمن ارزیابی محیط زیست: 16; 157-166
25
hajar abyar, Habibollah Younesi, Nader Bahramifar, Ali Akbar Zinatizade Lorestani, malihe amini (2017) Kinetic evaluation and process analysis of COD and nitrogen removal in UAASB bioreactor Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineering: 78; 272-281
26
ملیحه امینی، حامد حق پرست (1396) حذف سرب از خاک های آلوده توسط گیاه نی معمولی ( Pharagmites australis) علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران: ;
27
ملیحه امینی (1396) اثر خطوط انتقال برق بر محیط زیست شهری و انسان انسان و محیط زیست - انجمن متخصصان محیط زیست ایران: ;
28
ملیحه امینی، محمد علی ضیائی مدبونی، آرزو شریفی (1394) بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: 4; 1-10
29
30
ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، محمد علی ضیائی مدبونی (1393) جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger فصلنامه محیط زیست جانوری: 1; 17-25
31
ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، قاسم نجف پور، علی اکبر زینتی زاده (1392) فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله تحت تاثیر زمان هوادهی و شدت جریان فصلنامه محیط زیست جانوری: 3; 83-94
مقاله ارائه‌شده
1
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1398) ارزیابی رد پای آب و راهکارهایی در خصوص کاهش آن سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی، ایران، ساری
2
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1398) روشهای نوین آبیاری با کمترین هدر رفت منابع آبی و بالاترین کارآیی سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی، ایران، ساری
3
نرجس اکاتی، ملیحه امینی (1398) بررسی منشأ طوفان های گرد و غبار در ایران و راهکارهایی جهت کاهش آن کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا، ایران، زابل
4
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1398) طوفان های گرد و غبار و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا، ایران، زابل
5
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1398) استفاده از مدیریت مطلوب منابع خاک و ترسیب کربن در مبارزه با ریزگردها کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا، ایران، زابل
6
نرجس اکاتی، ملیحه امینی (1397) خشک شدن تالاب بین المللی هامون و افزایش ریزگردها در منطقه سیستان اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور، ایران، زابل
7
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1397) ریزگردها و تاثیرات آنها بر محیط زیست اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور، ایران، زابل
8
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1397) ارزیابی گردشگری و توریسم در ایران اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)، ایران، بوشهر
9
ملیحه امینی، نرجس اکاتی (1397) مدیریت وحفاظت ازآبزیان وپستانداران دریایی اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)، ایران، بوشهر
10
نرجس اکاتی، ملیحه امینی (1397) اثرات آب شیرین کن ها بر محیط زیست دریایی اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)، ایران، بوشهر
11
ملیحه امینی (1396) استفاده از میکروارگانیسم ها در تولید بیوپلیمرهای زیستی اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
12
ملیحه امینی (1396) علائم کمبود یا سمیت فلز منگنز در موجودات زنده اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
13
ملیحه امینی (1396) رشد میکروارگانیسم ها بر روی بقایای غذایی و تولید بیوپلاستیک اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
14
ملیحه امینی (1395) بررسی چالش های استفاده از پساب بازیافتی در تولیدات گیاهی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
15
ملیحه امینی (1395) جیوه، فلزی سمی و خطرناک در محیط زیست اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
16
ملیحه امینی (1395) تاثیر ریزگردها بر انسان و محیط زیست دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
17
ملیحه امینی (1395) بررسی عمده ترین چالشهای محیط زیست ایران دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
18
ملیحه امینی (1395) ذخیره گاه های دریایی به عنون ابزاری برای مدیریت اکوسیستم پایه: اهمیت بالقوه جانوران بزرگ جثه دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
19
ملیحه امینی (1395) تغذیه حیات وحش جاذبه ای برای توریسم: مروری بر نتایج و اثرات دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
20
ملیحه امینی (1395) مناطق حفاظت شده دریایی: آب سنگ های مرجانی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
21
ملیحه امینی (1395) ذخیره گاه های دریایی به عنون ابزاری برای مدیریت اکوسیستم پایه: اهمیت بالقوه جانوران بزرگ جثه دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
22
ملیحه امینی (1395) تغذیه حیات وحش جاذبه ای برای توریسم: مروری بر نتایج و اثرات دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
23
ملیحه امینی (1395) مناطق حفاظت شده دریایی: آب سنگ های مرجانی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
24
ملیحه امینی (1394) جاذب گیاهی موثر برای حذف یون های کادمیم از منابع آبی اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی، ایران، رشت
25
ملیحه امینی (1394) روش های مدیریت برای بهبود زیستگاه حیات وحش اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی، ایران، رشت
26
ملیحه امینی (1394) رفتارهای اجتماعی در موجودات اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی، ایران، رشت
27
ملیحه امینی (1394) مدیریت تالاب ها برای حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها، ایران، کرج
28
ملیحه امینی (1394) تنوع زیستی در تالاب های شور دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها، ایران، کرج
29
ملیحه امینی (1394) روش های استاندارد GIS برای بررسی و تجزیه و تحلیل در تالاب ها دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها، ایران، کرج
30
ملیحه امینی (1394) اهمیت توجه به توریسم پایدار اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، ایران، همدان
31
ملیحه امینی (1394) اکوتوریسم و مدیریت منابع طبیعی اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، ایران، همدان
32
حامد حق پرست، ملیحه امینی (1394) ارائه دو شاخص سنجش زیست محیطی جهت رسیدن به توسعه پایدار اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، ایران، همدان
33
آرزو شریفی، ملیحه امینی (1393) پدیده خشکسالی و وقوع آن در مناطق مختلف جهان اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
34
محمد علی ضیائی مدبونی، ملیحه امینی (1393) استفاده از میکروارگانیسمها برای کنترل آلودگی فلزات سنگین در محیطهای آبی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
35
محمد علی ضیائی مدبونی، آرزو شریفی، ملیحه امینی (1393) آلودگی فلز اورانیم و راهکارهای بیولوژیکی در حذف آن از منابع آبی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
36
ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، محمد علی ضیائی مدبونی (1391) بررسی تصفیه فاضلاب در بیورآکتور تلفیقی هوازی بی هوازی حاوی لجن گرانوله با تاثیر مدت زمان هوادهی و شدت جریان مواد مغذی اولین کنفرانی ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران
37
ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، محمد علی ضیائی مدبونی (1391) تصفیه فاضلاب با تغییر شدت جریان و نسبت COD/N/P در بیورآکتور هوازی بی هوازی حاوی لجن گرانوله اولین کنفرانی ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران
38
ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، محمد علی ضیائی مدبونی (1391) بررسی میزان حذف فلزات کادمیم، نیکل و سرب از فاضلاب صنعتی با روش جذب بیولوژیک در حضور قارچ Aspergillus niger اولین کنفرانی ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
ملیحه امینی، آرزو شریفی، محمد علی ضیائی مدبونی (1394) قابلیت خاکستر برگ درخت نخل به عنوان جاذب در حذف یون های کادمیم از محلول های آبی دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
ملیحه امینی، عطیه گودری، ریحانه دهقان (1400) افزایش بهره وری از طریق تولید سبز: ایجاد تأسیسات سودآور و سازگار با محیط زیست شابک:978-622-97758-2-0
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!