06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش فائو پنمن مانتیث و پهنه بندی آن در استان بوشهر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زمین آمار، تبخیر و تعرق مرجع، نیم تغییرنما، نرم افزار GS+
پژوهشگران مریم صفوی گرینی، هدیه احمد پری، محمد نادریان فر، بهنام ریگی لادیز

چکیده

کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است که ریزش های کم جوی، رگبارهای شدید، وقوع جریان های سیلابی و تبخیر (تبخیر و تعرق) زیاد از ویژگی های آن به شمار می آید. تبخیر و تعرق که یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی می باشد که دانستن مقدار آن در هر مکان برای برآورد نیاز آبی، پروژه ها و طراحی سیستم های آبیاری از مهم ترین عوامل در مدیریت منابع آب و از ضروریات هر طرح آبیاری و زهکشی به شمار می رود که به دلیل تغییرات مکانی آن باید از روش های درونیابی برای تخمین آن در سطح منطقه ای بهره گرفت. استفاده از روش های زمین آمار یکی از راه های تخمین تبخیر و تعرق در نقاط فاقد ایستگاه می باشد. در حال حاضر روش های زیادی برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع وجو دارد. در این پژوهش تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش فائو پنمن مانتیث در نرم افزار Cropwat برای 6 ایستگاه انتخاب شده در استان بوشهر محاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزار GS+ نیم تغییرنمای مربوط به هر ماه محاسبه شد سپس در محیط نرم افزار Arcgis10.3 پهنه بندی صورت گرفت. روش وزن دهی عکس فاصله با توان1 نتایج بهتری را ارائه داد و بیشترین میزان خطا مربوط به ماه خرداد و با توان درجه 3 می باشد و کمترین میزان خطا مربوط به ماه آذر با مقدار خطای 0.16 با توان درجه 1 می باشد. نقشه های پهنه بندی مقادیر تبخیر و تعرّق گیاه مرجع نشان میدهد که میزان تبخیر و تعرّق در مناطق مختلف استان متفاوت می باشد.