06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد روش های مختلف آماری در بازسازی داده های بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازسازی داده ها، بارش ماهانه، رگرسیون خطی چند متغیره، رگرسیون خطی ساده.
پژوهشگران محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی، مصطفی شریفی

چکیده

بارندگی یکی از مهم ترین اجزای چرخه آب بوده و به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های ورودی به چرخه های هیدرولوژیکی بشمار می رود در کلیه مطالعات اقلیمی نیاز به داده های صحیح و قابل اعتماد است. در این تحقیق بخشی از داده های بارش ماهانه ایستگاه باران سنجی شهر جیرفت در استان کرمان به صورت تصادفی داده های فرضی در نظر گرفته شده است، سپس برای بازسازی داده های بارش ماهانه از پنج روش آماری کلاسیک (رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چند متغیره، نسبت ها، بهترین تخمین گر منفرد، میانگین گیری ساده) استفاده شده است و به کمک دادهای بارش ایستگاه های مجاور در دوره آماری مشترک بین سال های آبی 86-1385 تا 95-1394 تخمین گردیده است و با استفاده از معیارهای ارزیابی میانگین خطای مطلق (MAE) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد از بین روش های کلاسیک آماری روش رگرسیون خطی چند متغیره با 217/4MAE= و 583/6RMSE= داری نتایج نسبتاً دقیق تر و با خطای کمتر است و بعد از آن روش ر گرسیون خطی ساده با 789/3MAE= و 765/6 RMSE=دارای نتایج نسبتاً دقیق می باشد.