06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ در مقیاس حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه ی آبریز مرغملک شهرکرد)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
معادلات نفوذ، همبستگی مکانی، عامل مقیاس، عامل انتقال
پژوهشگران محمد نادریان فر، بیژن قهرمان، سید عبدالکریم سجادی

چکیده

نفوذ یکی از مهم ترین پارامترها در آبیاری و کشاورزی است. یکی از اطلاعات اساسی مورد نیاز برای طراحی یک سیستم آبیاری کارآمد، آگاهی از مشخصات نفوذ خاک است. تعیین تغییرپذیری مکانی فرایند نفوذ در خاک علی رغم دشواری زیاد، یکی از مهم ترین پیش نیازهای نیل به کشاورزی دقیق است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تغییرات مکانی و ویژگی های نفوذ در حوضه آبریز شهرکرد می باشد. برای مقیاس سازی منحنی نفوذ از داده های 111 حلقه ی مضاعف با بار ثابت در حوضه مورد مطالعه استفاده شد. داده ها با چهار مدل نظری، گرین-آمپ، کوستیاکوف، کوستیاکوف-لوئیس و فیلیپ، برازش داده شدتد. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون (R) و معیار دقت مدل (MAE)، مدل فیلیپ بهترین برازش را دارا بود. فراسنج های مدل فیلیپ (عامل انتقال و ضریب جذب) نشان دهنده تغییرات مختلفی در منطقه بودند. عامل مقیاس برای ضریب انتقال ( ) و ضریب جذب ( ) محاسبه شدند و پس از آن داده های نفوذ مشاهده شده مقیاس (Scale) شدند. همچنین بررسی نشان داد که خطای مدل نیم تغییرنمای داده های اندازه گیری شده با اثر قطعه ای 0001/0 و دامنه تأثیر 793/0 کیلومتر برابر 073/0 درصد می باشد که نشان دهنده وجود همبستگی مکانی در منطقه است. مقادیر ضریب همبستگی پیرسون و انحراف مدل بین نفوذ واقعی و نفوذ از مقیاس خارج شده (de-Scale) بر اساس ، به ترتیب 944/0 و 426/0 بدست آمد.