06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آگامکس، عملکرد، تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه
پژوهشگران محمود تقی زاده، مهدیه امیری نژاد، امان الله سلیمانی، محمد نادریان فر

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت کرت های خردشده برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه جیرفت در سال زراعی 97-1396 اجرا گردید. عامل اصلی شامل کاهش دور آبیاری در چهار سطح 20، 40 و 60 درصد ظرفیت زراعی و آبیاری کامل (شاهد) و عامل فرعی شامل چهار رقم کلزا هایولا50، آگامکس، دلگان و تراپر بودند. صفاتی از قبیل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اعمال تنش آبی باعث کاهش معنی دار تمامی صفات مورد بررسی گردید. رقم نیز اثر معنی داری بر تمامی صفات مورد بررسی داشت. در مجموع رقم آگامکس در شرایط شاهد (بدون تنش خشکی) بیشترین عملکرد دانه (58/1205) کیلوگرم در هکتار را داشت. این آزمایش نشان داد گرچه خصوصیات مختلف ارقام مورد بررسی تحت تأثیر تنش قرار می گیرند، اما رقم آگامکس دارای پتانسیل بیشتری جهت عملکرد بالاتر در منطقه جیرفت می باشد.