06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روند تغییرات داده های هواشناسی در استان کرمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استان کرمان، رگرسیونی به روش کمترین مربعات، روند تغیرات اقلیمی، من- کندال
پژوهشگران محمد نادریان فر، عاطفه سعیدی

چکیده

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪی روﻧﺪﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات، سریع تر از دوره های گذشته در حال وقوع است. در این پژوهش برای بررسی روند تغییرات پارامترهای هواشناسی (دمای متوسط، بارندگی و سرعت باد) در استان کرمان و در ایستگاه های انار، بافت، بم، جیرفت، زرند، سیرجان، شهداد، شهربابک و کهنوج از روش های من- کندال و رگرسیونی به روش کمترین مربعات استفاده شد. نتایج بررسی شیب خط روند به روش رگرسیونی نشان می دهد که برای دمای متوسط برای تمام ایستگاه ها روند مثبت است و فقط ایستگاه شهربابک دارای روند منفی (0019/0-) می باشد. در مورد پارامتر بارندگی برای کل استان دارای روند منفی می باشد که نشان می دهد بارندگی ها در منطقه رو به کاهش است و به سمت خشکسالی ها می رویم. در مورد سرعت باد روند برای ایستگاه های انار، بافت، زرند، سیرجان، شهداد، کرمان و کهنوج روند مثبت است و برای ایستگاه بم و جیرفت روند منفی است و ایستگاه شهربابک بدون روند است. نتایج آزمون من- کندال نشان می دهد که دما ایستگاه های کرمان، انار و بم روند مثبت دارد. اما در ایستگاه کهنوج در ماه نوامبر (پاییز) و در ایستگاه شهربابک در ماه آگوست (تابستان) و نوامبر (پاییز) روند منفی است، در ایستگاه بافت در ماه مارس (بهار) روند مثبت و در ماه آگوست (تابستان) روند منفی است و در ایستگاه جیرفت در ماه آگوست (تابستان) روند مثبت و در ماه مارس (بهار) روند منفی دارد و ایستگاه های زرند، شهداد و سیرجان فاقد روند می باشند. بارندگی در ایستگاه بافت در ماه نوامبر (پاییز) و در ایستگاه زرند در ماه مه (بهار) روند مثبت دارد و در بقیه ایستگاه ها فاقد روند می باشد و سرعت باد در تمامی ایستگاه ها روند مثبت دارد جز ایستگاه جیرفت که دارای روند منفی است.