06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی تغییرات سرعت باد در منطقه سیستان با استفاده از مدل های شبیه ساز تصادفی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سرعت باد، مدل SARIMA، مدل هالت- وینترز، برون یابی منحنی روند
پژوهشگران محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی

چکیده

باد از جمله عوامل اقلیمی بسیار مهم است که به عنوان یک نیروی موثر در تولید انرژی های پاک طی سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بر این اساس در پژوهش حاضر چگونگی تغییرات سرعت باد در منطقه سیستان که یکی از مهم ترین مناطق بادخیز است با استفاده از مدل های سری زمانی مورد بررسی و پیش بینی قرار گرفته است؛ در این راستا جهت محاسبه سرعت باد از آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک زابل در طول دوره آماری (1963-2017) استفاده شده است. جهت پیش بینی سرعت باد از مدل های هالت وینترز، برون یابی روند و مدل های سری زمانی SARIMA استفاده شده است. نتایج ارزیابی مدل های هالت، برون یابی روند و SARIMA نشان داد که بر اساس معیارهای R، MAE و MBE مدل SARIMA(0,1,2)(0,1,1) دارای دقت بیشتری بوده به طوری که این معیارهای ارزیابی به ترتیب 946/0، 122/0 و 073/0 بدست آمد؛ لذا در ادامه از این مدل برای پیش بینی سرعت باد تا سال 2025 استفاده شد. نتایج نشان داد سرعت باد در سیستان دارای روند مثبتی می باشد، همچنین مقادیر پیش بینی شده سرعت باد با استفاده از مدل برتر نشان داد، سرعت باد در سال های آتی به بیش از 9/6 متر بر ثانیه در حال افزایش خواهد بود. لذا جهت استفاده صحیح از این انرژی راهکارهای مدیریتی موثر ضروری می باشد؛ تا در سال های آتی بتوانیم به بهترین وجه از این نیرو استفاده کنیم.