06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات درس

عنوان آبیاری عمومی
شماره 027-30-28
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز خاکشناسی عمومی –هوا واقلیم شناسی
توضیحات

فایل‌ها

مقدمه و اهداف آبياري
(3/91 مگابایت)
تامين آب آبياري
(3/12 مگابایت)
اندازه گيري رطوبت وزني
(3/07 مگابایت)
دستگاههاي اندازه گيري رطوبت
(1/87 مگابایت)
پتانسيل آب در خاك
(4/72 مگابایت)
معادلات نفوذ
(1/77 مگابایت)
محاسبات نياز آبي گياه
(2/55 مگابایت)
برنامه ريزي آبياري
(1/38 مگابایت)
راندمان آبياري
(1/47 مگابایت)
سيستم هتي آبياري سطحي
(5/77 مگابایت)
سيستم هاي آبياري تحت فشار
(7/58 مگابایت)