بدنه خبر

صفحه نخست /انتخاب مقاله Q1 یک نفر از ...

انتخاب مقاله Q1 یک نفر از اعضای هیات علمی گروه شیمی به عنوان مقاله برتر مجله و Cover Image در مجله TrAC Trends in Analytical Chemistry با ضریب تاثیر 296/12 در سال 2021

چهارشنبه / 14 مهر 1400

عنوان مقاله:

The recent advances in magnetic sorbents and their applications:

Mohammad Faraji, Mahboube Shirani, Hamid Rashidi-Nodeh, , TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 141, August 2021, 116302

 
مدیریت پژوهشی دانشگاه این موفقیت را به خانم دکتر شیرانی تبریک می گوید. 
بایگانی خبرها