بدنه خبر

صفحه نخست /انتخاب مقاله عضوهیأت علمی ...

انتخاب مقاله عضوهیأت علمی گروه شیمی، جغرافیا و مهندسی طبیعت به عنوان مقاله برتر در شاخه علوم زمین

شنبه / 03 مهر 1400

مقاله با عنوان:


Pollution and contamination assessment of heavy metals in the sediments of Jazmurian playa in southeast Iran

نویسندگان:

Mahboube ShiraniKeramat Nezhad AfzaliSayka JahanVladimir Strezov ;Mojtaba Soleimani-

که در سال 2020 در تشریه Scientific reports  وابسته به انتشارات Nature منتشر شده است ، جزو 100 مقاله برتر در شاخه علوم زمین ((Top 100 in Earth Sciences در سال 2020 شناخته شده است این مقاله بیش از 1290 بار دانلود شده است.

 نشریه Scientific reports  با ضریب تاثیر (IF) 4.379 در سال 2020، جزء نشریات چارک اول طبقه موضوعی خود(Q)  می باشد
مدیریت پژوهشی این موفقیت را به همکاران گرامی سرکار خانم دکتر شیرانی و جناب آقایان دکتر کرامت نژاد افضلی و دکتر مجتی سلیمانی تبریک می گوید. 
بایگانی خبرها