بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ دو مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ دو مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه شیمی

شنبه / 03 مهر 1400

 مقالات یکی از اعضای گروه شیمی موفق شد در فصل جاری دو مقاله در نشریات Q1  منتشر سازد. مقاله نخست با عنوان:

Selective and highly efficient removal of uranium from radioactive effluents by activated carbon functionalized with 2-aminobenzoic acid as a new sorbent

و مقاله دوم نیز با عنوان:

Apple stem as a high performance cellulose based biosorbent for low cost and eco-friendly adsorption of crystal violet from aqueous solutions using experimental design: mechanism, kinetic and thermodynamics

 توسط سرکار خانم دکتر محبوبه شیرانی و همکاران در نشریات  Journal of Environmental Management و
Environmental Technology & Innovation به چاپ رسیده  است.  مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها