بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه مکانیک

یکشنبه / 12 اردیبهشت 1400

مقاله یکی از اعضای هیئت علمی گروه مکانیک در نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله با عنوان:

Numerical study on suppressing liquid sloshing of a rectangular tank using moving baffles linked to a spring system

توسط جناب آقای دکتر عقیل ایرانمنش و همکاران در نشریه  Ocean Engineering
به چاپ رسیده است.
 jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز 96/429 است که در ده درصد اول موضوعی قرار می گیرد. مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها