بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه شیمی

یکشنبه / 05 اردیبهشت 1400

مقاله یکی از اعضای هیئت علمی گروه  شیمی در نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله با عنوان:

The recent advances in magnetic sorbents and their applications

توسط سرکار خانم دکتر محبوبه شیرانی و همکاران در نشریه TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 
به چاپ رسیده است.
 jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز98/256  است که در ده درصد اول موضوعی قرار می گیرد. مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها